Általános Szerződési Feltételek /Rendezvény/

A Hatvany Kávéház és Szalon Kft. (továbbiakban Vállalkozó) a jelen Általános Szerződési Feltételekkel(továbbiakban ÁSZF) meghatározza az általa biztosított, a rendezvényajánlatban részletesen megjelöltszolgáltatások feltételeit.

A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseimellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Megrendelő által elfogadott és aláírtrendezvényajánlatban foglaltak határozzák meg.

A Megrendelő a rendezvényajánlat elfogadásával, azaz a szolgáltatás megrendelésével elfogadja a jelen ÁltalánosSzerződési Feltételek rendelkezéseit és tudomásul veszi, hogy azok a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejöttszerződés elválaszthatatlan részét képezik, illetve hozzájárul az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerintiadatkezeléshez.

1. A Vállalkozó adatai

1.1. A Vállalkozó neve: Hatvany Kávéház és Szalon Kft.
1.2. A Vállalkozó székhelye: 1015 Budapest, Csónak utca 1.
1.3. A Vállalkozó elektronikus levelezési címe: info@aranybastya.com
1.4. Cégjegyzékszáma: 01-09-381305
1.5. Adószáma: 29156052-2-41
1.6. Telefonszáma: +36 20 396 9254
1.7. Weboldal: www.aranybastya.com

2. Fogalmak

2.1. Vállalkozó: a Hatvany Kávéház és Szalon Kft., mely a rendezvényajánlatban foglaltak szerint a vállalt rendezvény-szolgáltatásokat biztosítja.

2.2. Megrendelő: aki a Vállalkozó rendezvény-szolgáltatásait megrendeli.

2.3. Felek: a Vállalkozó és a Megrendelő.

2.4. Vendég: a zártkörű rendezvényen részt venni jogosult személy.

2.5. Rendezvény-szolgáltatás: zártkörű rendezvényekhez rendezvényhelyszín biztosítása berendezési és felszerelési tárgyakkal, ruhatárral, háttérzenével, valamint rendezvény-biztosítási és catering szolgáltatással.

2.6. Rendezvényajánlat: a Vállalkozó által vállalt rendezvény-szolgáltatások, azok díjának, valamint a fizetési, teljesítési és lemondási feltételek részletes leírása.

3. A szerződés létrejötte

3.1. A Vállalkozó a Megrendelővel történő egyeztetést követően a részletes rendezvényajánlatban határozza meg az általa vállalt szolgáltatásokat, továbbá azok díját, időbeli korlátait, valamint a fizetési, teljesítési és lemondási feltételeket.

3.2. A Megrendelő a rendezvényajánlatot annak aláírásával és visszaküldésével elfogadja, mellyel a szerződés létrejön a Megrendelő és a Vállalkozó között.

4. A szerződés tárgya, a rendezvény-szolgáltatás köre

4.1. A Vállalkozó a Megrendelői igényeknek megfelelően zártkörű rendezvényekhez biztosítja az rendezvényhelyszíneket, melyek rövid, képes bemutatása, alapterülete, valamint az álló- és ültetett fogadás esetére a befogadóképessége a www.aranybastya.com weboldalon feltüntetésre kerül.

4.2. Az igényelhető szolgálatások közé tartozik rendezvényhelyszínhez berendezés, felszerelés és háttérzene biztosítása.

4.3. A Vállalkozó által nyújtott, helyszíni étel- és italfogyasztást lehetővé tevő catering szolgáltatás típusai, jellemzői a www.aranybastya.com weboldalon ugyancsak elérhetők.

4.4. A rendezvényhelyszíneken nincs lehetőség a kabátok, táskák, egyéb kiegészítők elhelyezésére, ezért a Vállalkozó ruhatárat biztosít a Vendégek részére a rendezvény idejére. A ruházat és a kiegészítők ruhatárból történő kiadása kizárólag a beadáskor átvett azonosító biléta visszaadásával lehetséges. Az elhelyezett ingóságok tekintetében Vállalkozó ugyanakkor őrzés szolgáltatást nem biztosít, kártérítési felelősségét kizárja. A biléta elvesztése esetén a pótlás díja 1500,-Ft/db, mely a Vendéget, megnemfizetés esetén a Megrendelőt terheli. 

4.5. A rendezvény-biztosítási szolgáltatás keretében a Vállalkozó biztosítja a rendezvény zavartalan lebonyolítását, melynek keretében a zártkörű rendezvényen részt venni jogosult személyek beléptetéséről gondoskodik, a nem jogosult személyeket távol tartja, a rendzavarás megelőzése és megszüntetése érdekében eljár.

4.6. A rendezvény és a megrendelés szerint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kezdő és záró időpontja nap, óra és perc megjelöléssel kerül meghatározásra a rendezvényajánlatban, mely külön díjazás terhe mellett, ezirányú egyeztetéssel meghosszabbítható.

5. Fizetési feltételek

5.1. A Megrendelő a rendezvényajánlat árösszesítőjében előzetesen megjelölt vállalkozói díjat köteles fizetni, mely a rendezvény során, a megrendelés kiegészítéseként megrendelt plusz szolgáltatások, hosszabbítások díjával és a megrendelt időtartamon túli, nem egyeztetett helyszínen maradásból adódó díjjal emelkedik.

5.2. A Megrendő a megrendelést követő 5 (öt) napon belül az ajánlat szerinti teljes díj 100%-át mint előleget a Vállalkozó által kiállított díjbekérő alapján banki átutalással köteles megfizetni.

5.3. Az előleg összegéről a Vállalkozó az előleg banki jóváírását követő 8 (nyolc) napon belül előlegszámlát állít ki, melyet megküld a Megrendelő által megadott e-mail címre. Az előleg összege a rendezvényt követően kiállított végszámlában kerül elszámolásra.

5.4. A fennmaradó díjat, valamint a megrendelés kiegészítése vagy a meghatározott időtartamon túli helyszínen maradás miatt utólagosan felszámolt díjakat ugyancsak banki átutalással, a rendezvényt követően, a számlakiállítástól számított 3 (három) napon belül köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

5.5. Amennyiben a Megrendelő az előleg összegét határidőben nem fizeti meg, illetve annak kiegyenlítését a Vállalkozó felhívására a Megrendelő legkésőbb a rendezvényt megelőző napon, 16 óráig hitelt érdemlően nem tudja igazolni, a Vállalkozó nem kötelezhető a rendezvény lebonyolítására, jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő ezen hibájából megrendezésre nem kerülő rendezvény esetén a Vállalkozó részére az ajánlatban feltüntetett teljes összeg meghiúsulási kötbér jogcímén fizetendő. 

5.6. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a késedelmi kamat, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű, a fizetési határidő lejáratát követő naptól válik esedékessé.

5.7. A Vállalkozó a követelésének lejáratát követő 15. naptári naptól jogosult a követelését követeléskezelő cégnek átadni. A jogos követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségek teljes egészében a határidőben nem teljesítő Megrendelőt terhelik.

5.8. A rendezvényajánlatban a rendezvény-szolgáltatások időpontja a nap, óra és perc megjelölésével kerül meghatározásra. Az ajánlatban feltüntetett összeg kizárólag a rendezvény pontos befejezése esetén és kiegészítő szolgáltatások, hosszabbítások utólagos megrendelése hiányában irányadó.

5.9. Az ajánlaton felül - a Vállalkozóval történő egyeztetés alapján - kért kiegészítő szolgáltatásokért, hosszabbításokért, valamint a megrendelésben megjelölt időtartamon túli – nem egyeztetett - helyszínen tartózkodásért a Megrendelő az ajánlat szerinti többletdíj megfizetésére köteles.

5.10. A Megrendelő megrendelés után kezdeményezett módosítási igényével kapcsolatos többletköltségek a Megrendelőt terhelik, illetve a Vállalkozó e körben fenntartja az árváltoztatás jogát.

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. A Vállakozó köteles a Megrendelő által elfogadott rendezvényajánlatban meghatározottak szerintrendezvény-szolgáltatást, valamint az utólagos megállapodás szerinti kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani aMegrendelő részére.

6.2. A Vállalkozó jogosult a rendezvény-szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében alvállalkozót, egyébközreműködőt igénybe venni.

6.3. A Vállalkozó a teljesítés során köteles a Megrendelő utasításait figyelembe véve, annak érdekeit szem előtttartva eljárni. Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek ki a tevékenység megszervezésére és nemtehetik a Vállalkozó számára a szolgáltatás teljesítését terhesebbé, illetve a Megrendelő részéről felmerülőkérések a Vállalkozó által szakmai szempontok szerint megtervezett lebonyolítást nem akadályozhatják.

6.4. A Vállalkozó jogosult a rendzavaró, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító, a helyszínt nemrendeltetésszerűen használó személyt felszólítani a magatartása azonnali befejezésére. Amennyiben ennek nemtesz eleget, a Vállalkozó jogosult az adott személyt a rendezvény helyszínéről eltávolítani, súlyosabb esetben arendezvényt leállítani.

7. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1. A Megrendelő a köteles a 6.1. pontban megjelölt szolgáltatások díját és a felmerült többletdíjakathatáridőben megfizetni.

7.2. A Megrendelő és Vendégei kizárólag az elfogadott rendezvényajánlatban megjelölt létszámban ésidőtartamban lehetnek jelen a rendezvényhelyszínen. A Megrendelő a szolgáltatás-hosszabbításra, a létszám -előírt kereteken belüli - növelésére többletdíj ellenében, a Vállalkozóval történt egyeztetés, megállapodás szerintjogosult.

7.3. A Megrendelő legkésőbb a rendezvényt megelőző napon köteles megadni a Vállalkozó részére a zártkörűrendezvényen részvételre jogosult Vendégek nevét, mely alapján a Vállalkozó a Vendégek beléptetésérőlgondoskodik.

7.4. A Megrendelő és Vendégei a rendezvény során a helyszínt, a berendezési és felszerelési tárgyakatrendeltetésszerűen és szerződésszerűen kötelesek használni. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsítása során aVállalkozónak, illetve a szolgáltatás nyújtásában közreműködőnek okozott kárért (helyszín állapota, technikaiberendezések állapota, stb.) a Megrendelő felelősséggel tartozik, a teljes kár megtérítésére köteles.Megrendelő e körben különösen tudomásul veszi, hogy a rendezvény helyszínén értékes festmények találhatók,amelyek külön biztonsági őrzése szükséges a rendezvény idejére. Erre tekintettel Megrendelőt terhelik afestmények biztonsági őrzésével és szalagkorláttal való elválasztásával felmerülő költségek a rendezvény idejealatt. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a festményekben általa (és Vendégei által) okozott teljes kárértMegrendelő attól függetlenül felelős, hogy a festmények őrzése előbbiek szerint biztosított.

7.5. A Megrendelő és Vendégei a rendezvényhelyszínre étel és ital bevitelére nem jogosultak.

7.6. A Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogást a 9.1. pont szerint nyújthat be a Vállalkozónak.

7.7. A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69.§ és különösen a 70.§ (1) bekezdés a.) pontja,és 2.) bekezdése szerinti ún. reprezentációs adó bevallása és megfizetése a Megrendelő kötelezettsége, ebben avonatkozásban a Vállalkozót semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

8. Lemondási feltételek, a rendezvény meghiúsulásának következményei

8.1. Amennyiben a Megrendelő részéről a megrendelt rendezvény-szolgáltatás lemondásra kerül vagy arendezvény meghiúsulásáért a Megrendelő a felelős, illetve a Megrendelő érdekkörében felmerült okból nemkerül sor a teljesítésre, a Megrendelő kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke függ a Megrendelői lemondás,a Megrendelői hiba vonatkozásában a Vállalkozó általi tudomásszerzésnek az időpontjától és arendezvényajánlatban megjelölt teljes vállalkozói díj összegétől. A lemondásra csak írásban kerülhet sor.

8.2. A rendezvényt megelőző 45 napon túli lemondás esetén a kötbér mértéke az ajánlat szerinti teljes vállalkozóidíj 25%-a, a rendezvényt megelőző 16 - 45 nap közötti lemondás esetén 50%-a, a rendezvényt megelőző 3 - 15napon belüli lemondás esetén 75%-a, a rendezvényt megelőző 48 órán belüli lemondás esetén a 100%-a.

8.3. A kötbér összegét a Vállalkozó jogosult a Megrendelő által megfizetett előleg összegéből levonni, az eztmeghaladó összeggel pedig a Vállakozó köteles a Megrendelővel elszámolni.

8.4. A megfizetett előleg összegét meghaladó kötbér fizetésére a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli felszólításábanfoglaltak szerint köteles.

8.5. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállakozónak felróható okból hiúsul meg, úgy a Vállalkozó köteles arészére már megfizetett előleg vonatkozásában a Megrendelővel elszámolni.

8.6. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért mindkét fél vagy egyik fél sem felelős, a felek a már teljesítettszolgáltatások ellenértékével kötelesek elszámolni.

8.7. Amennyiben a teljesítés olyan előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt (vis maior) válik lehetetlenné,amelyért egyik fél sem felelős, – így különösen ilyen ok a COVID-19 járvány és annak következtében elrendeltveszélyhelyzet, továbbá a rendezvényhelyszínen bármely okból bekövetkezett áramkimaradás vagy a konyhaigépek, a gépészet vagy egyéb eszközök bármely okból történő meghibásodása – és ezért a Vállalkozó aszolgáltatást nem vagy nem az előírt módon tudja biztosítani, úgy a szerződés megszűnik, kártérítésfizetésére a Vállalkozó nem köteles, felelősségét a felek kizárják és a Megrendelő által korábban megfizetettelőleg összege a Megrendelő részére visszajár.

8.8. Az a szerződő fél, aki a teljesítés elháríthatatlan akadályáról, lehetetlenné válásáról tudomást szerez, köteleserről a másik felet haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél kötelesmegtéríteni, akkor is, ha egyébként a teljesítés lehetetlenné válásáért felelősséggel nem tartozik.

9. A panaszkezelés rendje:

9.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogást a rendezvény befejezésétől számított 24 óránbelül, írásban nyújthat be a Vállalkozónak. A kifogásban a Megrendelő köteles konkrétan megjelölni, hogy aVállalkozó mely kötelezettségének szerződésszerű teljesítése maradt el és melyek az ezt alátámasztó tények.

9.2. Ha a Megrendelő a fenti határidőn belül kifogást nem terjeszt elő, azzal a Megrendelő elismeri a Vállalkozószerződésszerű teljesítését és a Vállalkozó vállalkozói díjra való jogosultságát, melyet a „Teljesítésigazolás”aláírásával ugyancsak elfogad.

10. Adatvédelem:

10.1. Az Adatkezelési Szabályzat elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.

11. Záró rendelkezések:

11.1. A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozó jogosult egyoldalúan módosítani.

11.2. A megrendelést követően a Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthajták.

11.3. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok azirányadók.

11.4. A Felek a szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják aszerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges körülményekről és a szerződésből eredő vitás kérdések perenkívüli, békés úton történő rendezésére törekednek.

Budapest, 2022. július 7.

Hatvany Kávéház és Szalon Kft
képv.: Bottyán István ügyvezető.

The Hatvany Kávéház és Szalon Kft. (hereinafter referred to as Contractor) with this General Terms and Conditions (hereinafter referred to as GTC) defines the services provided by the Contractor. The terms and conditions of the services are explicitly detailed in the event offer.

The content of the Contract made between the Contractor and the Client shall be governed by the event offer accepted and signed by the Client and by the provisions of the applicable rules and regulations.

By accepting the event offer, i.e. by ordering the services, the Client accepts the provisions of this GTC and acknowledges that it forms an integral part of the Contract made between the Contractor and the Client, as well as agrees to the data processing set out in the Privacy Policy.1. Contractor’s data

1.1. Contractor’s name: Hatvany Kávéház és Szalon Kft.
1.2. Registered office: 1015 Budapest, Csónak utca 1.
1.3. Contractor’s e-mail address: info@aranybastya.com
1.4. Company registration number: 01-09-381305
1.5. Tax number: 29156052-2-41
1.6. Telephone number: +36 20 396 9254
1.7. Website: www.aranybastya.com

2. Terminology

2.1. Contractor: Hatvany Kávéház és Szalon Kft., which provides event services in accordance with the event services offer

2.2. Client: purchases the Contractor’s event services

2.3. Parties: the Contractor and the Client

2.4. Attendee: person entitled to attend the private event

2.5. Event services: it entails providing a venue for the private event and the provision of fixtures and fittings, a cloakroom, background music, insurance policy and catering services

2.6. Event offer: event services to be provided by the Contractor, the fees to be paid for the services and the terms and conditions regarding payment, execution and cancellation

3. Conclusion of the Contract

3.1. After consultation with the Client, the Contractor draws up a detailed event proposal, which includes the services it offers along with their fees and deadlines and the terms and conditions regarding payment, execution and cancellation.

3.2. The Client accepts the event proposal by signing and returning it. If the Client does so, the contract between the Parties is concluded.

4. Subject of the Contract, event planning

4.1. The Contractor provides venues for private events in accordance with the Client's needs. A short, illustrated overview of these venues, their floor space and seating and standing capacity will be published on the website www.aranybastya.com.

4.2. Among the services on offer are equipment and background music for the venue.

4.3. The overview of the different types of catering services provided by the Contractor is also available on the website www.aranybastya.com.

4.4. As it is not possible to store coats, bags and other accessories at the event venues, the Contractor shall provide a cloakroom for the Attendees during the event. The Attendees have to keep possession of the cloakrooms tickets, as the return of clothing and accessories is only possible upon their return. However, the Contractor does not provide security service and excludes any liability for damages. Shall an Attendee lose a ticket, the replacement fee is 1500 HUF. If the Attendee does not pay this fee, it shall be borne by the Contractor.

4.5. Within the framework of the event security service, the Contractor shall ensure the smooth running of the event, in the course of which it shall ensure the admission of persons entitled to participate in the private event, keep unauthorized persons away, and act to prevent and eliminate any disturbance.

4.6. The start and end times of the event and the services related to it as ordered will be specified in the event offer by day, hour and minute, which may be extended by agreement, subject to payment of a separate fee.

5. Payment conditions


5.1. The Client shall pay the Contractor’s fee in advance indicated in the price summary of the event offer, which shall be increased by the fee for additional services and extensions ordered as a supplement to the order during the event and by the fee for the unarranged stay at the venue beyond the original period.

5.2. The Client shall pay 100% of the total fee as advance payment within 5 (five) days of the order by bank transfer on the basis of a fee request issued by the Contractor.

5.3. The Contractor shall issue an advance invoice for the amount of the advance payment within 8 (eight) days after the bank crediting of the advance payment, which shall be sent to the e-mail address provided by the Client. The amount of the advance payment will be settled in the final invoice issued after the event.

5.4. The Client shall pay the remaining fee and any fees charged for the supplement to the order or for staying on site beyond the specified period by bank transfer within 3 (three) days of the invoice being issued.

5.5. If the Client fails to pay the advance payment on time, or if the Client fails to give credible evidence about the payment at the request of the Contractor by 4 p.m. on the day before the event at the latest, the Contractor shall not be obliged to carry out the event and shall be entitled to withdraw from the Contract. In case of the event not taking place due to this fault of the Client, the Contractor shall be entitled to the total amount indicated in the offer as liquidated damages.

5.6. In the event of late payment of the Contractor’s fee, a default interest – equal to twice the base rate – shall be charged from the day following the expiry of the payment deadline.

5.7. The Contractor shall be entitled, as of the 15th calendar date following the maturity of its claim, to hand over its claim to a claim management agency. The costs incurred in connection with the enforcement of a legitimate claim shall be borne in full by the Client who fails to perform on time.

5.8. The event offer shall specify the time of the event services by indicating the day, hour and minute. The amount of money indicated herein shall apply only in the event of the punctual completion of the event and in the absence of any subsequent services or extensions.

5.9. The Client shall be liable upon agreement with the Contractor to pay the additional fee in accordance with the offer for additional services, extensions and stays at the venue beyond the period specified in the offer, unless agreed upon.

5.10. Additional costs in connection with the Client’s request for changes initiated after the order has been placed shall be borne by the Client, and the Contractor reserves the right to change the price in this respect.

6. Rights and obligations of Contractor

6.1. Contractor is obliged to provide event services for the Client according to the aspects specified in the event offer accepted by the Client, and additional services according to the subsequent agreement.

6.2. Contractor is entitled to enter into agreement with other subcontractors or collaborators in order to provide event services properly.

6.3. During the performance, Contractor is obliged to take into account the instructions and the interests of the Client while acting. However, the Client’s instructions shall not cover the organization of the activities, and cannot make the performance of the services more difficult for the Client. Besides, the Client’s requests cannot hinder the implementation planned according to the professional viewpoints of the Contractors.

6.4. Contractor is entitled to call on the person who is provocatively behaving in an anti-social way or misusing the place for immediately finishing his/her behaviour. In case the person does not fulfils this, Contractor is entitled to remove the person from the place of the event, or in a more serious case to stop the event.

7. Rights and obligations of Client

7.1. Client is obliged to pay the fees of the services indicated in section 6.1. and the additional fees incurred in time.

7.2. The Customer and his Guests may only be present at the event location in the number and duration specified in the accepted event offer. The Customer is entitled to extend the service, to increase the number of employees - within the prescribed limits - against an additional fee, according to the consultation and agreement with the Contractor.

7.3. The Client shall provide the Contractor the names of the Attendees who attend the private event no later than the day before the event, on the basis of which the Contractor shall arrange the admission of the Attendees.

7.4. The Client and their Attendees shall use the venue, the equipment and the fittings and fixtures for their intended purpose and in accordance with the contract. The Client shall be liable for any damage (condition of the venue, technical equipment etc.) caused to the Contractor or to any person involved in the provision of the service in the event of any conduct contrary to this. The Client acknowledges in particular that the event venue may contain valuable paintings, which require special security for the duration of the event. In view of this, the Client shall bear the costs incurred for the security guarding of the paintings and the separation of the paintings by shape during the event. The Client acknowledges that the Client shall be liable for any damage caused to the paintings by the Client (and their Attendees) regardless of whether the paintings are guarded as previously stated.

7.5. The Client and their Attendees are not entitled to bring food and drinks to the venue.

7.6. The Client may submit their complaint relating to the performance of the Contract by the Contractor in accordance with Clause 9.1.

7.7. The declaration and payment of the so-called representation tax according to Article 69 and in particular Article 70 (1) a) and (2) of Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax shall be the obligation of the Client, and the Contractor shall not be liable in this respect.

8. Cancellation conditions, consequences of cancelling the event

8.1. If the Client cancels the ordered event service, if the Client is responsible for the failure to hold the event or if the event is not performed for reasons in the Client’s interest, the Client shall pay a penalty, the amount of which depends on the date of the cancellation by the Client, the date of the Contractor’s knowledge of the Client’s error and the total amount of Contractor’s fee indicated in the event offer. Cancellation shall only be made in writing.

8.2. If the cancellation happens more than 45 days before the event, the penalty shall be 25% of the total amount of the Contractor’s fee indicated in the event offer. The penalty shall be 50% if the cancellation happens 16-45 days before the event, 75% if it happens 3-15 days before the event and 100% if it happens within 48 hours before the event.

8.3. The Contractor is entitled to deduct the penalty’s amount from the advance paid by the Client; and the exceeding amount shall be settled by the Contractor and the Client.

8.4. The Client shall pay any penalty exceeding the amount of the advance payment in compliance with the Contractor’s written notice.

8.5. If the performance of the Contract fails due to reasons the Contractor is responsible for, the Contractor shall settle with the Client the amount of the advance payment already paid to the Contractor.

8.6. If both of the Parties or neither of them are responsible for the failure of the performance, the Parties shall settle for the value of the services already performed.

8.7. If the performance becomes impossible due to an unforeseen, unavoidable reason (force majeure) for which neither party is responsible, - in particular, such a reason is the COVID-19 epidemic and the state of emergency ordered as a result of it, as well as a power outage that occurred for any reason at the event location or the kitchen failure of machines, machinery or other equipment for any reason - and therefore the Contractor cannot provide the service or not in the prescribed manner, the contract is terminated, the Contractor is not obliged to pay compensation, the parties exclude their liability and the advance payment previously paid by the Customer amount will be returned to the Customer."

8.8. The Party, that becomes aware of an insurmountable obstacle or impossibility in the performance of the service, shall notify the other Party without delay. Any damages resulting from the delay of notification shall be borne by the Party at fault, even if they are not at fault for the impossibility of performance.

9. Procedure for handling complaints

9.1. The Client may submit a complaint regarding the performance of the Contract to the Contractor within 24 hours of the end of the event, in written form. In the complaint, the Client must precisely specify which of the Contractor’s obligations had not been performed in accordance with the Contract, as well as the facts supporting this.

9.2. If the Client fails to submit a complaint by the given deadline, the Client thus acknowledges the Contractor’s performance in accordance with the Contract, and their entitlement to the Contractor’s fee, accepted as part of signing the “Certificate of Performance”.

10. Data privacy

10.1. The Privacy Policy is available on the website indicated above.

11. Closing provisions

11.1. The terms and conditions hereby may be modified unilaterally by the Contractor.

11.2. After the booking, the Contract may be modified by the Parties by mutual agreement, in writing.

11.3. Matters not regulated in the terms and conditions are determined by the current Hungarian rules and regulations.

11.4. The Parties shall cooperate closely during the performance of the Contract, inform each other about the circumstances necessary for the full performance of the Contract, and shall seek to settle any disputes arising from the Contract amicably and out of court.

Budapest, 2022. július 7.

Hatvany Kávéház és Szalon Kft
képv.: Bottyán István ügyvezető.